Atest

- Ochrona   środowiska

- Projektowanie

- Doradztwo   inwestycyjne

- Księgowość

Ochrona Środowiska

W polskim systemie ustawodawczym dotyczącym ochrony środowiska, w ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany. Mają one związek z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe regulacje prawne zaostrzyły wymagania stawiane przed wszystkimi, którzy bezpośrednio lub pośrednio korzystają
z zasobów środowiska oraz generują zanieczyszczenia lub inne szkodliwe oddziaływania fizyczne.

Obecnie funkcjonowanie podmiotów działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska, bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, uzależnione jest od posiadanych decyzij
i pozwoleń administracyjnych. W tym zakresie naszych Klientów wyręczamy w przygotowywaniu stosownych dokumentów i dokumentacji oraz reprezentujemy Ich przed organami administracji państwowej.

Szukającym rozwiązań technicznych, chroniących poszczególne elementy środowiska zapewniamy duży wybór rozwiązań projektowych i realizacyjnych.
 

Wykonujemy:
 

1. dokumentacje i opracowania niezbędne dla uzyskania pozwoleń, zezwoleń i decyzji
    administracyjnych:

- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

- na wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów

- na emitowanie hałasu do środowiska

- na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym również wód opadowych i roztopowych

- na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych

poza tym, kompleksowe opracowania wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska,
  

2. raporty o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco na nie
    oddziaływać, niezbędne do uzyskania dla zamierzonej inwestycji decyzji:

- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- pozwolenia na budowę

- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania

- pozwolenia na rozbiórkę
  

3. przeglądy ekologiczne istniejących instalacji i obiektów, opinie i ekspertyzy,
  

4. plany operacyjno - ratownicze oraz raporty bezpieczeństwa dla zakładów o
    zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 

5. kompleksowe oceny stanu środowiska gruntowo - wodnego wraz z pracami
    terenowymi i laboratoryjnymi, przydatne głownie dla obiektów magazyno-wania i obrotu
    substancjami ropopochodnymi,
 

6. prace badawcze i pomiarowe w zakresie:

- emisji zanieczyszczeń do powietrza

- hałasu

- jakości: gruntu, wód i ścieków

- czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wymagane przez inspektoraty sanitarne
  i PIP
 

7. projekty zastosowania urządzeń ochronnych środowiska dla:

- oczyszczania powietrza z pyłów i gazów

- oczyszczania ścieków technologicznych, sanitarnych i deszczowych

- redukcji emisji hałasu

- poprawnego przechowywania materiałów surowców i odpadów
 

8. pełną obsługę w zakresie prowadzenia w zastępstwie podmiotu ewidencji:

- zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

- wytwarzanych odpadów

- poboru wód i odprowadzania ścieków

- opakowań

oraz przygotowywania sprawozdań i obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych.
 

Atest